Regulamin Sklepu Internetowego Jee Yoga

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://shop.jeeyoga.com/, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Regulamin stosuje się do Konsumentów oraz Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że w danym postanowieniu Regulaminu wyraźnie określono, że jest wyłącznie skierowane albo do Konsumentów albo do Przedsiębiorców.
 3. Sklep prowadzony jest przez Jee Yoga Renata Szewczyk-Sawoń z siedzibą w Chmielowszczyźnie 21, 16-113 Szudziałowo, NIP 952-189-62-16, Regon 365458874 określaną dalej jako „Sprzedawca”.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale jest konieczne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu.
 8. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.
 9.  Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  • a) na adres pocztowy: Jee Yoga Chmielowszczyzna 21, 16-113 Szudziałowo
  • b) poprzez adres email: shop@jeeyoga.com

II. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja / urządzenie końcowe Kupującego powinna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  • b) dostęp do poczty elektronicznej;
  • c) przeglądarka internetowa;
  • d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Kupującym a licencjodawcą.

III. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Konto:
  • a) korzystanie z Konta jest dobrowolne oraz nieodpłatne przez czas nieoznaczony.
  • b) usługa polega na zapamiętaniu danych Klienta przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia.
  • c) w celu skorzystania z usługi Klient (1) wypełnienia Formularz Rejestracji, gdzie podaje następujące dane: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej oraz login i hasło; (2) klika pole „Załóż konto” oraz (3) potwierdza chęć utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
  • d) utworzenie Konta wymaga akceptacji Regulaminu. Podczas tworzenia Konta Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Polityce Prywatności dostępnej na stronach Sklepu.
  • e) podczas tworzenia Konta Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem założenia konta. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
  • f) po zalogowaniu się na utworzone Konto Klient uzyskuje możliwość dostępu do Koszyka i składania Zamówień oraz otrzymywania informacji o nowościach i zmianach na stronie internetowej.
  • g) zakazane jest udostępnianie przez Klienta loginu i hasła do Konta osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta w wyniku zawinionego zachowania Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
  • h) Klient ma w każdym czasie możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta w Sklepie.
  • i) Klient ma możliwość usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) w każdej chwili i bez podania przyczyny, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@jeeyoga.com lub też pisemnie na adres: Chmielowszczyzna 21, 16-113 Szudziałowo. Sprzedawca niezwłocznie usuwa dane i informacje zgromadzone na Koncie, nie później niż w terminie 21 dni od otrzymania żądania Klienta.
  • j) usunięcie Konta oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
 3. Formularz Zamówienia
  • a) usługa świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
  • b) korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie
  • c) złożenie Zamówienia następuje po (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Zamawiam i płacę”.
  • d) do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu).
  • e) niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 4. Newsletter
  • a) usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  • b) Klient ma możliwość wypisania się z Newslettera w dowolnym momencie poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail Sprzedawcy.
  • c) wymaga podania adresu poczty e-mail, na który ma być przesyłany Newsletter i kliknięciu pola „Zapisz się”.
  • d) usługę Newslettera można także uzyskać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie zakładania Konta lub przy składaniu Zamówienia.
  • e) Klient ma w każdym czasie możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych przetwarzanych w związku z usługą Newslettera
  • f) Klient ma możliwość wypisania się z Newslettera w dowolnym momencie poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail Sprzedawcy.

IV. Produkty i wydarzenia

 1. Informacje o Produktach i Wydarzeniach podane na stronach internetowych Sklepu, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca może wprowadzać akcje promocyjne na wybrane Produkty i Wydarzenia. Informację o wysokości rabatu, Produktach lub Wydarzeniach objętych akcją promocyjną oraz czasie trwania akcji promocyjnej zamieszczane będą na Karcie Produktu lub Wydarzenia oraz w kategorii przecena/wyprzedaż.
 3. Jeżeli Produkty przeznaczone do akcji promocyjnej lub przeceny będą stanowiły końcówki serii, lub będą to egzemplarze z uszkodzeniami, informacja taka zostanie udostępniona w Karcie Produktu.
 4. Szczegółowa charakterystyka dostępnych w Sklepie Wydarzeń zamieszczana jest każdorazowo w Karcie Produktu i zawiera ona co najmniej:
  • a) tytuł i rodzaj Wydarzenia,
  • b) tematykę, jakiej poświęcone jest Wydarzenie,
  • c) miejsce i termin organizowanego Wydarzenia,
  • d) czas trwania wydarzenia.
 5. Cena podana w Karcie Produktu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów i Wydarzeń. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Informacje o ograniczeniach dostępności poszczególnych Produktów lub Wydarzeń będą zamieszczone na przypisanej im Karcie Produktu. Produkty lub Wydarzenia niedostępne w sprzedaży oznaczone są wyrażeniami: „Brak miejsc” i „Brak produktu” lub innymi o tożsamej treści.

V. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie zgodnie z pkt. III.3 Regulaminu.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto, zawierają podatek oraz wszelkie inne należności publicznoprawne.
 3. Ceny Produktów lub Wydarzeń nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 4. O łącznej cenie wraz z kosztami dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zwarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie – na adres poczty elektronicznej podanej w trakcie rejestracji (utworzenia Konta), albo podczas składania Zamówienia (jeżeli zamówienie składane jest przez Klienta, który nie posiada Konta).
 7. Po otrzymaniu płatności Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji o czym informuje Klienta wysyłając potwierdzenie na adres poczty elektronicznej.
 8. Wysłane Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 9. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej na co Klient wyraża zgodę. Wiadomość ta zawiera co najmniej: podsumowanie zamówienia, informacje o prawie odstąpienia od umowy, linki do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 11. Klient nie będący Konsumentem może poinformować Sprzedawcę, o tym że Umowę Sprzedaży określonego Produktu lub Wydarzenia zawiera bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

VI. Terminy i sposoby płatności

 1. W Sklepie dostępne są następujące sposoby płatności:
  • a) przelewem bankowym bezpośrednio na konto bankowe w Alior Banku 04 2490 0005 0000 4530 3715 7315,
  • b) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24
  • c) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.(Możliwe aktualne sposoby płatności podane są na stronie Sklepu w zakładce dotyczącej sposobów płatności oraz na stronach internetowych https://www.przelewy24.pl/ oraz https://www.paypal.com/pl)
  • d) gotówką za pobraniem przy osobistym odbiorze przesyłki,
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów Przelewy24.pl oraz PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzą:
  • a) PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza,
  • b) PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VII. Koszty, sposoby i termin dostawy

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej (np. w przypadku promocyjnej darmowej dostawy).
 2. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) jest udostępniany do wglądu na stronach Sklepu oraz w toku składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Wysokość kosztów dostawy zależy w szczególności od gabarytów i masy przesyłki oraz kraju dostawy.
 3. Klient może wybrać następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu w kraju:
  • a) paczkomat,
  • b) paczkomat za pobraniem,
  • c) przesyłka kurierska,
  • d) przesyłka kurierska pobraniowa.
 4. Dostawa zagraniczna odbywa się za pośrednictwem kuriera.
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  • b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Jeśli Klient nie odbierze przesyłki, obciążany jest kosztami przesyłki zwrotnej oraz – jeśli nie odstąpi od umowy – kosztami ponownego wysłania towaru.
 7. Jeśli Klient nie odbierze przesyłki oraz odstąpi od umowy, obciążany jest kosztami przesyłki zwrotnej. Kwota zwrotu pieniędzy za Produkt pomniejszana jest o koszt przesyłki zwrotnej.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w pkt. VIII.7 Regulaminu. 
 2. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • a) dla Produktów zakupionych w Sklepie od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  • b) gdy polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • c) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  • a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@jeeyoga.com;
  • b) pisemnie na adres: Chmielowszczyzna 21, 16-113 Szudziałowo;
  • c) korzystając z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, lub Formularza odstąpienia od umowy i zwrotu towaru dostępnego na stronach Sklepu. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Po odstąpieniu od umowy zgodnie z pkt. VIII.1 i 2 niniejszego Regulaminu, płatności otrzymane od Klienta są zwracane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem kosztów przesyłki za pobraniem). Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
 12. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 13. Klient zwraca Produkt wraz wypełnionym Formularzem odstąpienia od umowy i zwrotu towaru na adres: Jee Yoga Chmielowszczyzna 21, 16-113 Szudziałowo.
 14. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 15. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 16. Klientowi, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia w odniesieniu do umowy:
  • a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • i) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Odpowiedzialność wobec Konsumenta Sprzedawca ponosi na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili jego wydania Klientowi lub powstały z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
  • a) złożyć oświadczenie o żądaniu wymiany Produktu na produkt bez wady i żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. By ułatwić to i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji, w opisie reklamacji można podać informacje o:
  • a) rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • b) wybranym sposobie doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży (wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży).
  • c) danych kontaktowych składającego reklamację
 6. Powyższe wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Kupujący składający reklamację jest obowiązany dostarczyć wadliwy produkt na adres: Jee Yoga Chmielowszczyzna 21, 16-113 Szudziałowo.
 8. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania a podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.
 9. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Jee Yoga Chmielowszczyzna 21, 16-113 Szudziałowo.
 11. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.
 12. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

X. Umowne prawo odstąpienia

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Wydarzenia, nie później, niż na 7 dni przed dniem Wydarzenia. Dnia, w którym odbywa się Wydarzenie nie wlicza się do 7-dniowego terminu.
 2. W celu skorzystania z umownego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Wydarzenia, Klient przesyła oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy na adres e-mail shop@jeeyoga.com za pomocą e-mail podanego przy składaniu zamówienia.
 3. Zasady i terminy refundacji z tytułu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Wydarzenia każdorazowo określa Regulamin Wydarzenia.

XI. Stosunki z przedsiębiorcami

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 8. W wypadku Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, Usługodawca/Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy/Sprzedawcy stosownego oświadczenia.
 9. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
 10. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta przyznanych mu ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym również ich wyłączenia albo ograniczenia.
 2. W razie niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z bezwzględnie wiążącymi przepisami powszechnie obowiązującego w stosunkach z Konsumentami prawa, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak:
  • a) konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów powszechnie obowiązującego prawa – w celu zachowania zgodności z prawem,
  • b) konieczności usunięcia ewentualnych omyłek i poprawienia błędów,
  • c) rozbudowa lub/i zmiana funkcjonalności Sklepu,
  • d) zmian danych teleadresowych, lub identyfikacyjnych, zmiany linków elektronicznych,
  • e) zmian w procesie zawierania Umów Sprzedaży z Klientami,
  • f) dostosowania postanowień Regulaminu sprzedawanych do Produktów lub Usług,
  • g) poprawy jakości obsługi Klientów.
 4. O zmianach Regulaminu Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
 5. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 6. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym.
 7. Aktualna wersja Regulaminu jest stale dostępna w Sklepie, w zakładce Regulamin.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014.
 9. Wszystkie zdjęcia, tekst, elementy graficzne oraz pliki dostępne na stronie sklepu, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela.


Warszawa, dnia 17 listopada 2021 roku